Wyszukiwarka
Ostatnio oglądane
Regulamin sklepu
Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (CREATOR PC Bartłomiej Barlakowski, ul. Mydlarska 15A lok. 24, 04-690 Warszawa)

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

Sklep  www.creatorpc.pl  nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej. Oferta sklepu skierowana jest do wszelkich krajowych oraz zagranicznych podmiotów nie będących konsumentami, tj. m.in. do:

 1. podmiotów o wszelkiej formie prawnej (Sp. o.o., Spółki Komandytowe, Spółki Cywilne)
 2. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową,
 3. wszelkich instytucji publicznych,
 4. wszelkich podmiotów pożytku publicznego,
 5. fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych,
 6. pozostałych podmiotów nie będących konsumentem w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

REGULAMIN

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:

  CREATOR PC Bartłomiej Barlakowski
  ul. Mydlarska 15A lok. 24
  04-690 Warszawa
  NIP: 8212250579
  REGON: 140147513

 1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.creatorpc.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 1. Dane kontaktowe:

  CREATOR PC Bartłomiej Barlakowski
  ul. Mydlarska 15A lok. 24
  04-690 Warszawa
  NIP: 8212250579
  REGON: 140147513
  e-mail: info@creatorpc.pl
  tel.  +48 510 053 121

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.creatorpc.pl
 1. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 1. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku   (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.z późn zm)
 1. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 1. KupującyKlient.
 1. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 1. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 1. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
 1. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 1. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 1. Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.
 1. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 1. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.creatorpc.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 1. Sprzedający:
CREATOR PC Bartłomiej Barlakowski
ul. Mydlarska 15A lok. 24
04-690 Warszawa
NIP: 8212250579
REGON: 140147513
 

Konto bankowe:  mBank S.A. [BRE BANK S.A.]: 63 1140 2004 0000 3202 3860 0313

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 1. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 1. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku
 1. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna  w rozumieniu kodeksu cywilnego
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne
 

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu premiumserwer.pl należy je wszystkie wyłączyć.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę̨.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. podania swoich danych i wyboru pomiędzy zawarciem umowy sprzedaży konsumenckiej a zwykłej umowy sprzedażny
  5. wybór miejsca wydania rzeczy;
  6. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płace”
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 7. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 Rękojmia

 

 1. Strony zgodnie na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.creatorpc.pl/index.php?i2,polityka-prywatnosci

 

§6 Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzglę̨dne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowią̨zują̨ce przepisy prawne.

 

Regulamin ważny na dzień 23.11.2023 wersja 1.0

Od 2005 r. ułatwiamy firmom i instytucjom publicznym sprawne funkcjonowanie dzięki profesjonalnym dostawom sprzętu IT.
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym także cena, opis parametrów technicznych urządzenia oraz specyfikacja techniczna mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny umieszczone przy produktach są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (0% lub 23%) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu potwierdzenia cen oraz szczegółowych parametrów urządzenia i specyfikacji technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą.
Aktualna Data: 2024-05-20 20:50
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store